Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Generowanie formularza

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Chętnie pomogę w wypełneniu formularza
Wojciech Olender tel. 77 545 30 60 wew 106
1. Numer Identyfikatora Podatkowego składajacego deklaracje (NIP lub PESEL)

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

  2. Rok
na
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).;
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majacych osobowosci prawnej bedacych włascicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiacych własnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bedacych współwłascicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, badz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub z spółkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej..
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdedego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wpływ na powstanie, badz wygasniecie obowiazku podatkowego lub zaistnienia zdarzen majacych wpływ na wysokosc podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Dobrzen Wielki własciwy ze wzgledu na miejsce położenia lasu..
AMIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Wilków
Ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

BDANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
B.1DANE IDENTYFIKACYJNE Dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącą osobą fizyczną
4. Rodzaj składajacego deklaracje
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4. spółka nie majaca osobowosci prawnej
5. Rodzaj własnosci, posiadania
1. własciciel
2. współwłasciciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz zależny
8. współposiadasz zależny
6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek
7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w którym prowadzona jest ksiega wieczysta lub zbiór dokumentów
8. Nazwa pełna
9. Nazwa skrócona
10. REGON
8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
9. Imię ojca, imię matki, data urodzenia
Imię ojca:
Imię matki:
Data urodzenia:
10. Numer identyfikacyjny PESEL
B.2ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
11. Kraj
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16. Nr domu
17. Nr lokalu
18. Miejscowość
19. Kod pocztowy
20. Poczta
COKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej
D DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z podatku)
W przypadku zaznaczenia w poz. 20 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.
 Wyszczególnienie  Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku(0,220 m3drewna x cena drewna)w zł,gr

Podatek -zaokraglic dopełnych zł (rubr. 2 x rubr.
1 2 3 4
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzace w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)
4. Razem (w. 1–3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podac powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystepuje zwolnienie)
F.OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJACEGO

Oswiadczam, że podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.

23. Imię
24. Nazwisko
25. Data Wypełnienia
26. Podpis(pieczęć) podatnika
Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przesyłanie plików
Proszę czekać.
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony
Wersja XML