Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Generowanie formularza

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Chętnie pomogę w wypełneniu formularza
Wojciech Olender tel. 77 545 30 60 wew 106
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację(NIP lub PESEL)

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  2. Rok
na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzącychwspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
AMIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Wilków
Ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

BDANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJE
B.1DANE IDENTYFIKACYJNE Dane identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub niebędącą osobą fizyczną
4. Rodzaj składajacego deklaracje
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna
4. spółka nie majaca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz zależny (np dzierżawca, najemca)
8. współposiadacz zależny (np dzierżawca, najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali
7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w którym prowadzona jest ksiega wieczysta lub zbiór dokumentów
8. Nazwa pełna
9. Nazwa skrócona
10. REGON
8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
9. Imię ojca, imię matki, data urodzenia
Imię ojca:
Imię matki:
Data urodzenia:
10. Numer identyfikacyjny PESEL
B.2ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16. Nr domu
17. Nr lokalu
18. Miejscowość
19. Kod pocztowy
20. Poczta
COKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności
1. deklaracja na dany rok
2. korekta deklaracji rocznej
3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
D DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
W przypadku zaznaczenia w poz. 20 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.
 Wyszczególnienie  Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy w Rozprzy w zł.gr

Kwota podatku w zł, gr
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wskazujemy z dokładnością do 1mkw.)
1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m2
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ha
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2
D.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. Mieszkalnych - ogółem m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m2
*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ściany na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m2
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej)
m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m2
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni użytkowej)
m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m2
5. Pozostałe ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m2
D.3 Wartość budowli
1. budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystepuje zwolnienie)
G.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

23. Imię
24. Nazwisko
25. Data Wypełnienia
26. Podpis(pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przesyłanie plików
Proszę czekać.
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony
Wersja XML