Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16-07-2020 w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) zarządzam:

§ 1. Wprowadzić regulamin zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. § 3. Traci moc Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli. § 4. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16-07-2020 w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.pdf

DOCXZałącznik nr 1.2 165/2020.docx

DOCXZałącznik nr 1.3 165/2020.docx

DOCXZałącznik nr 1 165/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 165/2020.docx

Wersja XML