Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20-12-2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku”. § 2. "Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku", stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Baborów w sferze zadań publicznych. Działania tych podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczając te organy w realizacji ich zadań. Podmioty te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Skuteczność rozwiązywania tych problemów, zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi. § 3. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w "Programie współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku" mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);
2) programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku";
3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 20 ustawy.

2. Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości środków przeznaczanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 4. 1. Celem głównym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy Baborów wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. 2. Cele szczegółowe Programu wynikają z założonego celu głównego i są to:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie wolontariatu;
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;
4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

§ 5. 1. Współpraca Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 1) pomocniczości - poprzez wskazanie podziału zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowanym na umacnianie roli obywateli, ich wspólnot i organizacji;
2) suwerenności stron - poprzez poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne;
3) partnerstwa – poprzez współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem;
4) efektywności – poprzez dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) zachowania uczciwej konkurencji i jawności – poprzez kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych oraz jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.

§ 6. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy Baborów. 2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania:
1) w zakresie pomocy społecznej – opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, świadczenie usług rehabilitacyjnych przez fizykoterapeutę;
2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych;
3) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, rajdy, kolonie, itp.);
4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - popularyzowanie wiedzy o zdrowym trybie życia, nawykach żywieniowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji;
6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy Baborów oraz organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
7) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych i rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych oraz wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
8) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych odbywających się bez alkoholu i w szczególny sposób eksponujących ten fakt ze wskazaniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu, jako przeciwwagi dla

3. Przedmiotem współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb oraz tworzenie systemowych rozwiązań problemów.
4. Podmiotami realizującymi ze strony Gminy Baborów program z organizacjami pozarządowymi są:
1) Rada Miejska w Baborowie i jej Komisje – określa wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
2) Burmistrz Gminy Baborów – określa szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów i przekazywania środków finansowych, ujętych w budżecie Gminy Baborów.

5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podejmują na bieżąco bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonych działań.
6. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz Gminy Baborów i jej mieszkańców.
8. Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych.
9. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacenia przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.
10. Umowy w zakresie zlecenia zadania zawiera Burmistrz Gminy Baborów, natomiast w przypadku realizacji zadań publicznych o charakterze pomocy społecznej, rozliczenie zadania następuje za pośrednictwem gminnej jednostki organizacyjnej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.

§ 7. Współpraca Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez: 1) wsparcie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z uwzględnieniem możliwości udzielania przez Gminę Baborów dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Gminy Baborów;
6) współorganizowania konferencji tematycznych do spraw organizacji pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego i innych według potrzeb;
7) umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Baborów i jej mieszkańców.

§ 8. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. § 9. 1. Gmina Baborów zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania. 2. Zlecanie realizacji zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, w trybie poza konkursowym oraz na zasadach określonych w ustawie.
3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji oraz wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Konkursy dotyczące realizacji zadania publicznego Burmistrz Gminy Baborów ogłasza zgodnie z art. 13 ustawy, natomiast nabór ofert poza konkursowych odbywa się na zasadach art. 19a ustawy.
5. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie (bip.baborow.pl) udostępniane są informacje dotyczące organizacji pozarządowych w zakresie:
1) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć;
2) naborze ofert poza konkursowych.

§ 10. 1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy Baborów. 2. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę około 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 11. 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę wykonania Programu. 2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące w szczególności:
1) liczby ofert złożonych w ramach konkursów ofert;
2) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych;
3) liczby umów, które nie zostały zrealizowane;
4) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
5) całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę Baborów zadań.

3. Burmistrz Gminy Baborów w terminie do 31 maja 2020 roku, przedkłada Radzie Miejskiej w Baborowie sprawozdanie z realizacji Programu i umieszcza je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie (bip.baborow.pl).
4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Gminy Baborów. Zgłoszone uwagi i wnioski wykorzystywane będą do usprawnienia współpracy.

§ 12. 1. Program tworzony jest zgodnie z ustawą oraz na podstawie kierunków działań strategicznych Gminy Baborów oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 2. Konsultacje projektu Programu odbywają się zgodnie z uchwałą Nr XXXIX – 288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Projekt Programu został w dniu 11 grudnia 2018 r. zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów w celu umożliwienia uprawnionym podmiotom zapoznanie się z nim oraz wyrażenie pisemnej opinii.
4. Konsultacje trwały od 12 do 18 grudnia 2018 roku. W tym okresie do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Baborowie nie wpłynęła żadna opinia lub uwaga dotycząca przedłożonego projektu Programu, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów przedłożył Radzie Miejskiej Program współpracy w wersji przedłożonej do konsultacji.

§ 13. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia w związku z ogłoszonym konkursem ofert. 2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany przez Burmistrza Gminy Baborów w zarządzeniu o powołaniu komisji.
4. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej.
5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
6. Dokumentację związaną z procedurą pracy komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna Gminy Baborów odpowiedzialna za realizację konkursu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. § 15. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie. § 16.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

PDF   Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20-12-2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku.pdf

Wersja XML