Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20-12-2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2019 rok

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 23.669.429 zł, w tym: 1) dochody bieżące 20.663.000 zł;
2) dochody majątkowe 3.006.429 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości 23.566.260,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 20.414.000 zł;
2) wydatki majątkowe 3.152.260 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 103.169 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości 103.169 zł. § 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości 3.032.386,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) rozchody budżetu w wysokości 3.135.555,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 150.000 zł;
2) celową w wysokości 65.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się : 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;
2) wysokość dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się : 1) dochody budżetu w kwocie 84.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznacza się na:
a) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 83.000 zł.,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 723.000 zł. § 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł, które przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000 zł. § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.232.386,10 zł. § 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000 zł.,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 3.032.386,10 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.142.700 zł;


2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:
a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,

b) wydatków majątkowych;


3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

XLSXZalacznik9 III/34/18.xlsx

DOCXZałącznik nr 1 III/34/18.docx

DOCXZałącznik nr 2 III/34/18.docx

DOCXZałącznik nr 3 III/34/18.docx

DOCXZałącznik nr 4 III/34/18.docx

DOCXZałącznik nr 10 III/34/18.docx

Wersja XML