Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2020r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020r. Uchwała budżetowa na 2020r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta, tj.:

dział rozdział § rodzaj (nazwa) zadań nazwa jednostki organizacyjnej
        (Wydział Edukacji) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
854 85416 4010 zadania własne -3 100,00 3 100,00 
854 85416 4110 zadania własne - 531,00 531,00 
854 85416 4120 zadania własne - 49,00 49,00
    razem:   -3 680,00 3 680,00

 

 

Przeniesień wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Bakun

 

 

Wersja XML