Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA) – WYDANIE ZAWIADOMIENIA/WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O USTALONYM NUMERZE PORZĄDKOWYM BUDYNKU (A2)

1. Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów. Zadania z tego zakresu wykonuje Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic. Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń, jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Zgodnie z § 10 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, informacje zawarte w tej ewidencji udostępnia się w postaci wydania zaświadczeń. Zaświadczenie wydaje się na wniosek w celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).
Załączniki:
a. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wybudowanego lub będącego w budowie:
- mapa z wrysowanym budynkiem,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
- pozwolenie na budowę (w przypadku budynków wymagających takiego pozwolenia) lub dokument potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy),
b. gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem
lub
- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji lub
- dokument potwierdzający brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku zawierający: imię i nazwisko wnioskodawcy, dane geodezyjne nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek.
Załączniki:
a. dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

 

 

 

Opłaty:

 

 

1. Opłata skarbowa:
- od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
- od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
- od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
3. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Możliwe jest również dokonanie zapłaty opłaty skarbowej u inkasentów.
4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
tel. 61 8271 500.
Osobiście - Sala Obsługi Klienta.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną – na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
 
Termin i sposób realizacji:
Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Zawiadomienie i zaświadczenie mają formę dokumentu papierowego lub elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli zażąda tego wnioskodawca.
 
Komórka prowadząca sprawę:
Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic.
 
Tryb odwoławczy:
1. Ustalenie numerów porządkowych: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Zgodnie z art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność ta podlega kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy: jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4, wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.
2. Wydanie zaświadczeń: zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żadnej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
 
Inne informacje:
W przypadku zmiany adresu przeprowadzonej z urzędu, zwalnia się z opłaty za wydanie: dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem osoby, które zobowiązane są do ubiegania się o wymianę tych dokumentów. W takim przypadku dokonuje się również aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.
 
Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
2. Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów. Zadania z tego zakresu wykonuje Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ – Dział Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic.
3. Numer porządkowy budynku ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
5. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeksu wykroczeń, jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.
6. Zgodnie z § 10 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, informacje zawarte w tej ewidencji udostępnia się w postaci wydania zaświadczeń.
7. Stosownie do art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje się, jeśli przepis prawa lub osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.
 
Podstawa prawna:
1. Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 poz. 725 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. poz. 125).
3. Uchwała Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. Nr XXXII/177/91 w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno- Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zm.
4. Uchwała nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2019 poz. 1000)
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. 2018 poz. 1302 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.)

Obowiązek informacyjny:
 „Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem http://www.geopoz.pl/portal/index.php?t=200&id=5142”.

 

Wersja XML