Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GK.6733.9.2019.EH

GK.6733.9.2019.EH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019 r. z Urzędu zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr sprawy GK.6733.9.2019.EH z dnia 30 października 2019 r. dotyczące: „Budowa i przebudowa części kablowo – napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski – PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia krajowa 143 z napowietrzno – kablowej na kablową”.

Adres inwestycji: działki nr 334/1, 326, 324, 399, 320, 319, 423, 305/1, 443, 303, 422 KM 1 obręb Wojciechów, nr 31/1, 156/2, 154/1, 171 KM 1 obręb Pielgrzymowice, nr 4, 1 KM 3 obręb Bukowie, gmina Wilków.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Wików, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3 w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 z treścią niniejszego postanowienia oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wersja XML