Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą n

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale zwalnia się z podatku od nieruchomościw ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, nieruchomości, o których mowa w § 8 i § 10 niniejszej uchwały, należące do małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała.
2. Zwolnieniem z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 objęte są grunty, budynki i budowle lub ich części stanowiące inwestycje początkowe, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturęi zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportowąi wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174), zwanym dalej rozporządzeniem z dnia 9 stycznia 2015 r.
§ 3. Regionalna pomoc inwestycyjna oznacza pomoc przyznawaną na:
1) inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalność gospodarczej;
2) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

§ 4. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 – 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznymw zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187, z 26.6.2014, str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem nr 651/2014;
2) do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji;
3) do przedsiębiorstw, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
4) do przedsiębiorstw posiadających zaległości w płatnościach należności stanowiących dochody budżetu Gminy Biała.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną;
2) dużych przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa nie spełniające kryteriów dla małych lub średnich przedsiębiorstw, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;
3) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć inwestycję początkową, o której mowaw § 3 pkt 12 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r., której koszty kwalifikowane, obliczanez zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy przekraczają 50 mln EUR;
4) intensywności pomocy – należy przez to rozumieć kwotę pomocy brutto, o której mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r., wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat;
5) małych i średnich przedsiębiorstwach – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznikaI do rozporządzenia nr 651/2014;
6) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć „inwestycję początkową”, o której mowa w § 3 pkt 10 i 11 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.;
7) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników, o których mowa w § 3 pkt 8 rozporządzeniaz dnia 9 stycznia 2015 r.;
8) pomocy – należy przez to rozumieć każdy środek spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012, C 326 z 26.10.2012 r.), zwanego dalej Traktatem;
9) przedsiębiorstwie znajdującym się w trudnej sytuacji – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenianr 651/2014;
10) rozpoczęciu inwestycji – należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.;
11) rzeczowych aktywach trwałych – należy przez to rozumieć aktywa o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.;
12) wkładzie własnym – należy przez to rozumieć nakłady inwestycyjne pochodzące ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, niepochodzące ze wsparcia ze środków publicznych;
13) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć aktywa, o których mowa w § 3 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.;
14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 2.Ogólne warunki dopuszczalności regionalnej pomocy inwestycyjnej
§ 6. Złożenie do Burmistrza Białej:
1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym zgłoszenie musi być złożone przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji;
2) wymagane informacje zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomocde minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.);
3) oświadczenia przedsiębiorcy w przedmiocie nieznajdowania się w trudnej sytuacji wg wzoru określonegow załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyznanie pomocy publicznej na mocy niniejszej uchwały jest uzależnione od spełniania, po dniu wejścia w życie uchwały, co najmniej jednego z warunków:
1) poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z nową inwestycją na zasadach określonych w § 8 i § 9;
2) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na zasadach określonych w § 10 i § 11.

Rozdział 3.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy regionalnej na nowe inwestycje
§ 8. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została przekroczona maksymalna intensywność pomocy określonaw rozdziale 6 uchwały, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

§ 9. Warunkiem uzyskania pomocy określonej w § 8 jest:
1) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z wkładu własnego;
2) zakończenie realizacji nowej inwestycji w terminie 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia;
3) utrzymanie nowej inwestycji na terenie Gminy Biała przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział 4.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
§ 10. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Białej wydał pismo stwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków uzyskania pomocy publicznej na podstawie zapisów niniejszej uchwały do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została przekroczona maksymalna intensywność pomocy określonaw rozdziale 6 uchwały, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

§ 11. Warunkiem uzyskania pomocy określonej w § 10 jest:
1) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładziew porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 36 miesięcy od zakończenia prac;
2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z wkładu własnego;
3) zakończenie realizacji nowej inwestycji w terminie 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia;
4) utrzymanie na terenie Gminy Biała każdego miejsca pracy utworzonego w następstwie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział 5.Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
§ 12. 1. Kosztem kwalifikowanym inwestycji są koszty (z wyłączeniem kosztów operacyjnych) pomniejszoneo naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynikaz odrębnych przepisów, poniesione od dnia złożenia zgłoszenia do daty zakończenia realizacji inwestycji.
2. Do kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się koszty inwestycji określone w § 6 ust. 1, 3- 7 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.
3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o którym mowa w § 3 pkt 2 zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Rozdział 6.Intensywność pomocy
§ 13. Maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na duże projekty inwestycyjne oblicza się zgodnie ze wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzeniem nr 651/2014.
§ 14. Nieprzekraczalny próg pomocy w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 26,25 mln euro.
§ 15. 1. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 35% kosztów kwalifikowanych.
2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, maksymalna intensywność pomocy dla małych przedsiębiorców nie może przekroczyć 55% kosztów kwalifikowanych.
3. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, maksymalna intensywność pomocy dla średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 7.Kumulacja pomocy
§ 16. W zakresie kumulacji pomocy uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały z innymi środkami zastosowanie znajdują zasady określone w § 13 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r.
§ 17. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały kumuluje się z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocąde minimis udzielaną na ten sam cel.

Rozdział 8.Wymagane dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia dopuszczalności pomocy publicznej
§ 18. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały, zobowiązany jest ponadto do dołączenia do zgłoszenia, o którym mowa w § 6 uchwały:
1) pozwolenia na użytkowanie budynków lub ich części lub budowli stanowiących nową inwestycję, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego;
2) tytułu prawnego do nieruchomości;
3) deklaracji o utrzymaniu nowej inwestycji na terenie Gminy Biała przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lata w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa, wg wzoru określonegow załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały:
a) o wysokości kosztów kwalifikowanych,

b) o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych.


§ 19. Przedsiębiorca korzystający z pomocy, o której mowa w § 10 niniejszej uchwały, zobowiązany jest ponadto do dołączenia do zgłoszenia, o którym mowa w § 6 uchwały:
1) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenia o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracownikóww związku z inwestycją początkową, które obejmują koszty wynagrodzenia brutto pracowników oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a także oświadczenie o udziale własnym w nakładach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynoszącym co najmniej 25% wg wzoru określonegow załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
3) deklaracji o zachowaniu nowo utworzonych miejscach pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lata w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa od dnia udzielenia pomocy oraz o stanie zatrudnienia pozostałych pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę w Gminie Biała, na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, wg wzoru określonego w załącznikunr 7 do niniejszej uchwały.

Rozdział 9.Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej intensywności pomocy oraz monitorowanie pomocy
§ 20. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, przedsiębiorca, który zgłosił zamiar skorzystania z pomocy publicznej, zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Białej w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia inwestycji:
1) dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji;
2) zestawienia kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację nowej inwestycji, według własnego zestawienia lub według wzoru określonego w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
3) oświadczenie o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych lub planowanych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, w przypadku przedsiębiorców korzystającychz pomocy, o której mowa w §10 i § 11 uchwały;
4) informacji o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie dotyczącym nowej inwestycji, wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 21. 1. Beneficjent pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do 30 stycznia każdego roku przedstawić:
1) informację o innej pomocy publicznej otrzymanej na nową inwestycję - w oparciu o informację określonąw części E załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
2) informację dotyczącą kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją początkową,o której mowa w § 11 uchwały, w okresie trwania zwolnienia.

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywnośćw terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego wraz z odsetkami w trybie przepisów ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj.Dz. U. z 2015 r. poz 613 z późn. zm.).

§ 22. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w niniejszej uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorę.

Rozdział 10.Utrata prawa zwolnienia z podatku od nieruchomości
§ 23. Nie wypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w niniejszej uchwale, skutkuje zwrotem podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
§ 24. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Białej o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę.
§ 25. Obowiązek zwrotu pomocy określonej w § 11 nie powstanie, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnienia z przyczyn losowych lub, gdy umowę o pracę rozwiązano w trybie art. 52 Kodeksu pracy, pod warunkiem, że przedsiębiorca:
1) pisemnie zawiadomi w terminie 14 dni Burmistrza Białej o zmniejszeniu stanu zatrudnienia;
2) uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przed przedsiębiorcę w oświadczeniu w terminie 30 dni.

Rozdział 11.Przepisy końcowe
§ 26. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy na podstawie poprzednich uchwał utrzymują prawo do zwolnienia stosownie do dotychczasowych przepisów.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 28. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na .pdf

Wersja XML