Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§1 Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 72 547 348,13 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 5 163 166,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

1) dochody bieżące w wysokości 72 547 348,13 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 5 163 166,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2 Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości , w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 787 688,32zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 164 446,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące w wysokości 71 787 688,32zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 164 446,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3 Deficyt budżetu w kwocie zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4 Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16 201 961,00 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 960 340,33zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16 201 961,00 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 960 340,33zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5 Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie , które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - zgodnie z załącznikiem .

§6 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem

§7 Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem

§8 Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem .

§9 Wyodrębnia się w budżecie kwotę na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem .

§10 Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości - zgodnie z załącznikiem .

§11 Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem .

§12 Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik .

§13 Wyodrębnia się w budżecie kwotę na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem .

§14 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości .

§15 Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 400 000,00zł;

2) celową w wysokości 2 440 963,00 zł, z czego:rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 2 240 963,00 zł planuje się przeznaczyć na:odprawy emerytalne, pomoc nauczyciela do dziecka z autyzmem, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 2 060 963,00 zł,na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

1) ogólną w wysokości 400 000,00zł;

2) celową w wysokości 2 440 963,00 zł, z czego:rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 2 240 963,00 zł planuje się przeznaczyć na:odprawy emerytalne, pomoc nauczyciela do dziecka z autyzmem, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 2 060 963,00 zł,na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§16 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§18 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
 

PDF    Uchwała Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf

PDFZalacznik1 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik2 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik3 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik4 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik5 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik6 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik7 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik8 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik9 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik10 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik11 152/VII/15.pdf

PDFZalacznik12 152/VII/15.pdf

Wersja XML